Pragmatische insteek binnen kleinere organisaties

Kleine organisaties kunnen toe met minder formele beleidsdocumenten. Kies in dit geval liever voor een protocol met een meer pragmatische insteek. Ga als volgt te werk:

  1. Organiseer regelmatig werkoverleg;
  2. Zorg dat alle medewerkers op het werkoverleg aanwezig zijn;
  3. Zet agressie en onveiligheid regelmatig op de agenda;
  4. Moedig medewerkers aan onveilige of risicovolle situaties te melden;
  5. Doe nader onderzoek naar de meldingen (eventueel tijdens de RI&E);
  6. Zet concrete problemen of knelpunten op de agenda. Zoek gezamenlijk naar oplossingen;
  7. Maak van elk werkoverleg een kort verslag, noteer de afspraken;
  8. Maak alle medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Zorg dat ze in staat zijn risicovolle situaties te signaleren en dat ze beschikken over de juiste hulpmiddelen, kennis en vaardigheden om op een verantwoorde wijze met deze situatie om te gaan;
  9. Zorg dat alle medewerkers voldoende getraind en geïnstrueerd zijn;
  10. Leg voorgaande acties vast in het plan van aanpak naar aanleiding van de RI&E en maak een verwijzing hierna in het personeelsreglement.

Op deze manier creëert u een cultuur van veilig werken en draagt u ertoe bij dat de aandacht voor veiligheid op de werkplek systematisch in uw organisatie is verankerd.