Laatst bewerkt op: 20-09-2021

Voorbeeldproject:

Natuurinrichting en waterberging Joostendam

Locatie

het gebied gelegen tussen de provinciale weg N401 en de Grote Heicop te Kockengen (Provincie Utrecht)

Omschrijving

Al geruime tijd wordt gewerkt aan de inrichting voor het gebied gelegen tussen de provinciale weg N401 en de Grote Heicop te Kockengen. Voor het gebied is een opgave voorzien waarbij waterberging en natuur in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. Binnen deze doelstelling wordt samengewerkt tussen Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht.

Om de aanvankelijk beoogde berging voor zowel de boezem als de polder te kunnen realiseren was een forse maaiveldverlaging voorzien, zodanig dat het plangebied lager lag dan de rest van het peilvak. Daarbij zou moerasnatuur worden gerealiseerd in combinatie met natte en vochtige graslandtypen. Aanvullend bodemonderzoek heeft na doorrekenen van dit plan aangetoond dat diep plaggen risico’s met zich meebrengt voor het opbarsten van de bodem. Ook past een forse maaiveldverlaging niet meer bij de landelijke doelstelling om bodemdaling tegen te gaan. Daarom is besloten de ideeën aan te passen en vereenvoudigen. In dit inrichtingsplan zijn deze nader uitgewerkt. Hierbij wordt afgezien van de waterberging voor de polder en wordt de natuurbouw uitsluitend gecombineerd met het compenseren van de afname van de berging voor de boezem van Amstel Gooi en Vecht. Om deze doelstelling te realiseren dient een minimale berging van 14.000 kubieke meter water te worden gerealiseerd. Naast moerasnatuur dient prioritair te worden ingezet op het natuurbeheertype Nat Schraalland (N10.01).

Initiatiefnemer

Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Provincie Utrecht.

Jaar van realisatie

Nog niet bekend.

Klimaatwinst

Het creëren van natte natuurtypen die de emissie van CO2 beperken of zelfs CO2 kunnen gaan vastleggen, wordt uitgevoerd zonder dat (zoals in het oorspronkelijke plan bedacht) de bouwvoor van de veenweidepercelen wordt afgegraven. Alleen de wortellaag wordt verwijderd, waarna door verschralingsbeheer de uiteindelijke natuurdoelen op termijn gaan worden bereikt.

Ervaringen

Nog niet van toepassing.

Meer informatie                           

https://www.klimaatbuffers.nl/uploads/natuurinrichting-en-waterberging-joostendam-kockengen.dfc620.pdf

 

Voorbeeldproject: Vernatten Joostendam