Laatst bewerkt op: 03-11-2020

Voorbeeldproject – Tiny Forest Zaanstad

Locatie

Twiskeweg, Zaandam

Omschrijving

Op 10 december 2015 zijn in het Darwinpark in Zaandam langs de Twiskeweg twee Tiny Forests aangeplant: Tiny Forest Groene Woud en Tiny Forest Gouwse Bos. Dit waren de eerste officiële Tiny Forests in Europa. Ze maken deel uit van een selectie van Tiny Forests in Nederland die intensief gemonitord worden, door onderzoekers van Wageningen Environmental Research en door vrijwilligers. Niet alleen de ontwikkeling van de beplanting wordt gemonitord, maar ook de fauna en abiotische factoren zoals luchtvochtigheid en temperatuur. In 2017 werd er een rapport uitgebracht over de biodiversiteit in Tiny Forests in Zaanstad, zie voor de link naar het WENR-rapport 2870:  https://edepot.wur.nl/442150. Dit rapport is ook verschenen in een  Engelse versie, zie WENR-report 2882: https://edepot.wur.nl/446911.

De twee Tiny Forests zijn allebei beplant met inheemse plantensoorten, maar verschillen wel wat betreft de soortensamenstelling. In het Tiny Forest Groene Woud werden vooral boomvormers geplant, zoals verschillende populieren- en wilgensoorten en iepen, beuken en eiken. In het Tiny Forest Groene Woud werden naast bomen ook besdragende struiken geplant en planten gezaaid. De volledige beplantingslijst van beide Tiny Forests is terug te vinden in tabel 1 en 2 van het eerder genoemde rapport.

Initiatiefnemers

IVN Natuureducatie

Klimaatwinst

In mei 2020 is de CO2-vastlegging in de levende vegetatie van TF Groene Woud en TF Gouwse Bos bepaald. Dit is gedaan aan de hand van een transect-inventarisatie waarbij hoogte, diameter op borsthoogte en boomsoort van elke boom binnen het transect is genoteerd. Uit de hieropvolgende analyse kwam naar voren dat TF Groene Woud gemiddeld 631,2 kg CO per jaar en TF Gouwse Bos 136,2 kg CO2 per jaar vastlegt.

Het grote verschil in CO­2-vastlegging tussen de twee Tiny Forests komt door de verschillende beplanting. De wilgen- en populierensoorten in TF Groene Woud groeien erg hard, terwijl in TF Gouwse Bos vooral struiksoorten als meidoorn overheersen.

Jaar van realisatie

2015

Kosten en baten

De kosten voor het opzetten van een Tiny Forest zijn ongeveer € 22.000,-.

Ervaringen

Uit de monitoring van beide Tiny Forests blijkt dat zowel het Gouwse Bos als het Groene Woud de biodiversiteit verhogen ten opzichte van het nabijgelegen bos. Zowel het aantal soortgroepen als het aantal individuen ligt in algemene zin hoger dan in de referentiebossen. Er is geen wezenlijk verschil in aantallen tussen het Gouwse Bos en het Groene Woud. Wel is er een verschil te constateren op basis van ecologische soorten/soortgroepen. Kortom: beide Tiny Forests dragen bij aan de biodiversiteit in het Darwin park.

Daarnaast is er vooral in TF Groene Woud al sprake van een bosstructuur, waarbij een gesloten kronendak zorgt voor een bosklimaat op de bodem. Door het gebrek aan licht komen er weinig nieuwe planten of bomen op tussen de reeds aanwezige beplanting.

Meer informatie   

Ottburg, F.G.W.A., D.R. Lammertsma, J. Bloem, W.J. Dimmers, H.A.H. Jansman en R.M.A. Wegman (2018). Tiny Forest Zaanstad; Citizen Science en het bepalen van biodiversiteit in Tiny Forest Zaanstad. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 2870. 44 blz.; 28 fig.; 7 tab.; 4 ref.