Laatst bewerkt op: 31-08-2020

Locatie

Aansluiting van de A18 met de N18 ter hoogte van Varsseveld

Omschrijving

Langs de aansluiting van de A18 met de N18 ligt een boscomplex, bestaande uit beukenlanen en een voormalig zanddepot. In het kader van klimaatenvelop onderzoek is bepaald wat de CO2-vastlegging is op verschillende delen van het boscomplex en wat het perspectief was voor houtoogst. Daarnaast is het zanddepot als casus genomen voor een bosaanlegplan.

De beukenlanen staan op arm zand ten noorden en zuiden van de A18 bij Varsseveld. De beuken verwijzen naar de landgoederen in de omgeving en markeren het einde van de A18, ofwel de overgang van de A18 naar de N18. Het zanddepot ligt ten noorden van het snelwegsegment (rode kruisje in de afbeelding). Onderstaande afbeelding toont de beukenlanen bij de aanleg in 1984 (boven) en in de huidige staat (onder).

Initiatiefnemers

De projectgroep bestond uit Stichting Hout Research, Wageningen University & Research, Staatsbosbeheer, H+N+S en Rijkswaterstaat.

Klimaatwinst

Door middel van een plotinventarisatie is de houtvoorraad in de bestaande beplanting bepaald. Op basis hiervan kan de vastgelegde hoeveelheid CO2 in de stambiomassa en de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging bepaald worden. De plotinventarisatie is uitgevoerd in twee objecten van het boscomplex, die in de afbeelding hieronder zijn aangegeven met VS (O) en VS (W).

Onderstaande tabel toont de totale CO2-opslag en de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging per object. Daarnaast worden de gegevens weergegeven die gebruikt zijn voor de berekening.

Tijdens de plotinventarisatie is er ook bepaald wat het perspectief was voor houtoogst in de bezochte objecten. In object VS (O) was door de ruime plantdichtheid (4x4 m) een ongunstige stamvorm ontstaan bij bijna alle beuken. Wanneer hier dichter was geplant (1.5 x 2 m) en/of onder het scherm van een snelgroeiende soort, dan was er een gunstigere stamvorm verkregen. In object VS (W) staan enkele rechtere bomen, zonder dikke takken of vorken, die bij vrijstelling goed hout zouden kunnen leveren.

Daarnaast is het voormalig zanddepot (zie onderstaande afbeelding) gebruikt als casus voor bosaanleg. Het zanddepot meet ongeveer 2.3 ha in oppervlakte. Er zijn drie scenario’s ontwikkeld, met verschillende beplantingen. In scenario 1 worden er 5000 beuken per ha aangeplant, in scenario 2 zijn dat 5000 Douglassparren en in scenario 3 een menging van 2500 beuken en 2500 Douglassparren per ha. Onderstaande tabel toont de levende voorraad per ha, de levende voorraad op het gehele oppervlakte en de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging op het gehele oppervlakte. Er wordt hier uitgegaan van de situatie 50 jaar na aanplant.

Jaar van realisatie

Het onderzoek is uitgevoerd in 2019.

Kosten en baten

N.B.

Ervaringen

N.B.

Meer informatie   

N.B.