Overige natuur

Bij het onderwerp overige natuur wordt allereerst ingezet op natuurlijke klimaatbuffers: dit zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen met positieve effecten voor natuur en klimaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkeling van nieuwe schorren en kwelders, waarbij door het vasthouden van slib koolstof wordt opgeslagen en tegelijkertijd de natuurwaarde toeneemt. Ook uitbreiding van hoogvenen levert zowel een koolstof-sink als winst voor biodiversiteit en ook bij aanleg van groene dijken profiteert zowel de natuur als waterveiligheid.

Voor het ontwikkelen en/of in standhouden van overige natuur (m.n. niet bos) is over het algemeen wel natuurbeheer nodig. Voor deze maatregelen is het duidelijk lastiger om de win-win te vinden. Door natuurlijke successie, maar bijvoorbeeld ook door de vermestende effecten van stikstof, is over het algemeen intensiever beheer essentieel en daarmee afvoer van koolstof. In deze situaties is dan ook met name winst te behalen door te kijken of het afvoeren zelf klimaatvriendelijker kan en in de bestemming van de afgevoerde biomassa. Wel is er de afgelopen jaren in sommige gevallen herstelbeheer ingezet met meer positieve klimaateffecten. Zo wordt in de heide tegenwoordig in plaats van (grootschalig) plaggen meer gechopperd: een verandering met positieve effecten voor biodiversiteit en klimaat.