Natte natuur

Niet alleen bossen zijn in staat om CO2 vast te leggen; ook andere typen natuur doen dat. Vooral veen en kweldergebieden zijn kansrijk om koolstof te binden. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de werking van deze systemen en de potentie om als Natuurlijke Klimaatbuffer te dienen. De opgedane kennis kan worden benut bij natuurinrichting en natuurbeheer.

Natuurlijke Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, met positieve effecten voor natuur én klimaat. Veel natuurlijke gebieden dragen vooral bij aan klimaatadaptatie, maar veen en kwelders spelen daarnaast ook een rol in de klimaatmitigatie. Daardoor zijn het zelfs Multifunctionele Klimaatbuffers.

Natte veen- en moerasgebieden fungeren bijvoorbeeld als natuurlijke spons en bufferen daarmee water én vertragen de emissie van CO2 of leggen deze zelfs vast bij nieuwe veenvorming. Kweldergebieden bieden leefruimte voor bijvoorbeeld zilte planten en steltlopers, zijn een natuurlijke golfbreker in de zee én kunnen door in het slib koolstof vastleggen. Er zijn nog veel meer voorbeelden: zie daarvoor ook www.klimaatbuffers.nl.

Voor veenmoeras zijn de kansen voor bescherming van de bestaande koolstofvoorraad in natte natuur in beeld gebracht. Daarnaast is een beknopte literatuurstudie gedaan naar mogelijke methaanuitstoot bij het vernatten van veenmoerasgebieden. Ook is onderzocht op welke manier broeikasgas-balansen kunnen worden gemeten in het veld en zijn daar aanbevelingen voor gedaan. Tenslotte is voor twee voorbeeldprojecten een plan van aanpak opgesteld voor het vernatten van deze gebieden, om de CO2-uitstoot te verminderen, danwel om te zetten in CO2-vastlegging. Voor kwelders is onderzocht hoeveel CO2 daadwerkelijk wordt vastgelegd.