Vergroten van de voorraad koolstof in het bos

Maatregelen in bossen kunnen zich richten op het vergroten van de staande voorraad van bossen. Door kwaliteitsverbetering van de groeiplaats kan de groei van het bestaande bos worden verhoogd. Dit betekent dat kan worden ingegrepen op het niveau van het ecosysteem zelf, bijvoorbeeld door bemesting, of door het nemen van hydrologische maatregelen om de waterbeschikbaarheid te verbeteren. De totale voorraad koolstof in de bomen neemt ook toe als we het bos ouder laten worden en er steeds meer koolstof vastligt in de vegetatie. Door uitstel van de oogst  in regulier beheerde bossen kan daarmee de komende jaren extra koolstof worden vastgelegd. Ook in beheerde bossen kan de hoeveelheid opgeslagen koolstof toenemen door een hogere staande voorraad aan te houden. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het aanpassen van dunningen en verjongingsmethoden.

Naast de hoeveelheid vastgelegde koolstof speelt ook de opname van CO2 uit de atmosfeer een rol. Wanneer bossen ouder worden en meer volume hebben neemt de opname van CO2 in de bovengrondse biomassa langzaam af. Het omslagpunt ligt ergens rond de 40-60 jaar. Bij onbeheerd bos zal op de zeer lange termijn (honderden jaren) de netto koolstofopslag naar nul neigen wanneer groei en sterfte in balans zijn. In beheerde bossen kan door een gerichte boomsoortenkeuze een groter aandeel bos bestaan uit snel groeiende soorten en soorten met brede toepassingsmogelijkheden. Na oogst kunnen daarvan duurzame producten worden gemaakt, waarmee de koolstof voor langere perioden  wordt vastgelegd of in de toepassing de uitstoot van fossiele brandstoffen wordt vermeden omdat staal, beton of aluminium wordt uitgespaard.