Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur

Tijdens de conferentie "Het bos. Ons bos" van de Coalitie Bos en Hout is de herziening van de Factsheets 'Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur' gepresenteerd. De eerste versie van de Factsheets is opgesteld in het najaar van 2019. Aanleiding hiervoor was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2/jaar additoneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team vanuit de Klimaatenvelop deze Factsheets herzien in het najaar van 2021. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots.

De nieuwste versie van de Factsheets 'Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur' is via deze link te downloaden.

Refereren naar deze factsheets kan op de volgende manier:

Boosten M., Lerink B., Lokin V., Schelhaas M-J. (2022). Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur: Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout: Herziening 2022. Wageningen University & Research, 35 p.

De oude versie van de factsheets (2020) is via deze link te downloaden.

Factsheets potentieel klimaatslimme boomsoorten

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van CO2-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer, het klimaatakkoord en ook de nieuwe nationale bossenstrategie. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over 'nieuwe' soorten die op dit moment worden toegepast. Daarom zijn er factsheets beschreven voor tien boomsoorten, waarvan wordt verwacht dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in het bos van de toekomst. Dit zijn de zilverspar, tamme kastanje, walnoot, elsbes, ratelpopulier, veldesdoorn, Atlas- en Libanonceder, boomhazelaar, kustmammoetboom en Oosterse plataan. Klik op de soortnamen om de betreffende factsheet te downloaden. Het is ook mogelijk om alle factsheets in een gecombineerd te downloaden, klik daarvoor op deze link

 

Factsheet LULUCF

Opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Oorzaak van deze klimaatverandering is de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te beperken heeft Nederland zich o.a. gecommitteerd aan de VN-klimaatconventie (UNFCCC). Hierin is afgesproken dat landen die partij zijn bij het klimaatverdrag jaarlijks de nationale emissies en verwijderingen van broeikasgassen rapporteren. Het in kaart brengen van deze emissies biedt overheden de mogelijkheid om nationaal beleid te ontwikkelen om deze terug te dringen. Daarbij is het belangrijk om die emissie internationaal op een zo uniform mogelijke manier vast te stellen. In deze publicatie beschrijft de taakgroep LULUCF de methodiek voor het bepalen van de emissie en verwijderingen van broeikasgassen als gevolg van landgebruik (Land Use), veranderingen in landgebruik (Land Use Change) en de gevolgen van bosbouw (Forestry), kortom de LULUCF-sector.

 

Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen

De factsheets zijn via deze link te downloaden. 

Refereren naar deze factsheets kan op de volgende manier:

Teeuwen, S., Reichgelt, A., Oldenburger, J. (2020). Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen: Rekenhulpmiddel voor het ramen van de kosten voor aanplant van verschillende beplantingstypen. Stichting Probos, 22 p.